Vedtægter

Vedtægter for venne- og støtteforeningen, botilbuddet Lionslund: ”Lionslunds Venner”

Således besluttet på stiftende generalforsamling d. 24/9 – 2020

Bestyrelsen består af, og som med sin underskrift erklærer at stå inde for foreningens vedtægter.

  • Formand: Niels Erik Kjær, Repræsentant fra Lions Club
  • Næstformand: Elsebeth Møhl, Leder Lionslund
  • Kasserer: Nina Bertelsen, Administrativ medarbejder, med ansvar for økonomi.
  • Sekretær: Jørgen Wedele Petersen, Seniormedarbejder Lionslund, bl.a. med ansvar for frivillige.
  • Beboer repræsentant: Lionslunds beboerrepræsentant: Kim Petersen
  • Medarbejder repræsentant: Lionslunds tillidsrepræsentant: Laura Tranekær Bille
  • Repræsentant for de pårørende: Lis Terp

Vedtægter

§1 HJEMSTED

Foreningens navn er ”LIONSLUNDS VENNER”, foreningen er hjemmehørende på botilbuddet Lionslund, Lagesminde Allé 60, 2660 Brøndby Strand.

§2 FORMÅL

Foreningens formål er, at medvirke til at bevare og intensivere et godt socialt miljø på botilbuddet Lionslund (herefter Lionslund) og bofælleskabet Tranumparken (herefter Tranumparken), ved blandt andet at arrangere arrangementer, deltage i og være behjælpelig ved forskellige arrangementer for og med beboerne. Herunder at søge ekstern finansiering til foreningens aktiviteter.

§3 MEDLEMMER

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som har interesse i beboernes ve og vel i den daglige tilværelse. Det kan være nuværende eller tidligere pårørende, nuværende eller tidligere medarbejder, personale, der har sin gang på centeret, eller udefrakommende, der ønsker at støtte det sociale arbejde på Lionslund og Tranumparken.

§4 KONTINGENT

Som udgangspunkt er det besluttet, at medlemmer ikke betaler kontingent.

§5 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

4 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer.
1 bestyrelsesmedlem vælges blandt botilbuddets personale,
1 bestyrelsesmedlem vælges blandt beboerne på botilbuddet og
1 bestyrelsesmedlem vælges blandt botilbuddets pårørende.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Bestyrelsesmedlemmet for beboerne går på valg i ulige år, og bestyrelsesmedlemmet for personalet og bestyrelsesmedlemmet for de pårørende går på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Desuden vælger foreningens medlemmer for en periode af 2 år, to suppleanter – en suppleant på valg i ulige år og en suppleant på valg i lige år.
En suppleant går på valg hvert år for beboer, pårørende og personale, som de selv sørger for i egne rækker.

Genvalg kan finde sted til alle poster. – Alle poster er ulønnet (dog kan der søges støtte i form af et vederlag til formanden i opstartsfasen).

Foreningen tegnes af formanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden for den daglige ledelse.

Kassereren forvalter foreningens midler i henhold til forretningsordenen.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.

§5A FØRSTE BESTYRELSE

Valgene til bestyrelsen i forbindelse med stiftende generalforsamling vil være gældende til den ordinære generalforsamling marts 2021, hvor normal fremgangsmåde træder i kraft.

Den nye bestyrelse pålægges at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsesmedlemmernes opgaver.

Denne paragraf bortfalder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling 2021.

§6 REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Indstilling omkring anvendelse af overskud for arrangementer på og omkring Lionslund og Tranumparken, samt donationer, kan foretages af alle med tilknytning til Lionslund og Tranumparken samt af Lionslunds Venner. Anvendelse af overskud skal godkendes af foreningens bestyrelse og ledergruppen for Lionslund og Tranumparken.

Revideret regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaberne fremlægges med kasserens påtegnelser og bestyrelsens underskrifter.

§7 GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året, inden udgangen af marts måned.

Den ordinære generalforsamling indkaldes ved brev eller e-mail til foreningens medlemmer senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes, for at imødese personalets arbejdsplanlægning.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvor og hvornår generalforsamlingen finder sted samt en fuldstændig dagsorden – mindst med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge vedtægternes §5
6. Eventuelt

Det reviderede regnskab og blank fuldmagtsblanket vedlægges indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før og kan afleveres i foreningens postkasse.

Den ordnære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte samt afgivne fuldmagter.

Referat af generalforsamlingen udsendes senest 3 uger efter generalforsamlingen.

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt forslag herom med angivelse af, hvilket emne man ønsker at behandle.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 5 uger efter det fremsatte ønske herom, og skal finde sted senest 4 uger fra indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen fremsendes forslaget, der ønskes behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles de emner, som indkaldelsen omhandler, og alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§9 REFERAT

Foreningens sekretær tager referat af generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og andre møder. Referatet skal efterfølgende godkendes af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet fremsendes senest 3 uger efter sådan et møde.
En sådan godkendelse kan enten være skriftlig, elektronisk (på mail) eller ved sin underskrift på referatet på Lionslund hos sekretær eller kasserer.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Evt. forslag om ændringer af vedtægter skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen, og må derfor være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned. Vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Dersom forslag til vedtægtsændringer ønskes bragt op på en ekstraordinær generalforsamling, skal forslagene afleveres skriftligt til bestyrelsen samtidig med, at ønsket om en ekstraordinær generalforsamling bliver fremsat.

§11 FORENINGENS OPHØR

Beslutning om foreningens ophør kan ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, dersom alle foreningens medlemmer inden generalforsamlingens afholdelse, pr. brev eller e-mail, er blevet gjort bekendt hermed.

2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for foreningens ophør.

Kan dette ikke opnås og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsorden. Dersom 2/3 af de fremmødte medlemmer og fuldmagter her stemmer for foreningens ophør, er forslaget vedtaget.

Den siddende bestyrelse beslutter herefter i samråd med ledergruppen for Lionslund og Tranumparken det fornødne omkring foreningens midler, der dog er bundet til brug for Lionslunds og Tranumsparkens beboere.

Sidst opdateret den 03. marts 2022