Værdigrundlag og overordnet målsætning

Vi betragter mennesket som en unik skabning med en fri vilje og dermed også et ansvar for egne handlinger, efter evne.

Værdier der har størst betydning for tilbuddets målsætning

Vi samarbejder med vores beboere og omgivelser, på grundlag af et fælles og solidt forankret værdigrundlag:

Vi møder mennesker med respekt - i en værdig relation!

Vi skaber tillid igennem et ægte og nært samarbejde!

Vi har fokus på udvikling og ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi skaber tryghed og håb for fremtiden igennem vores engagement.

Vi betragter mennesket som en unik skabning med en fri vilje og dermed også et ansvar for egne handlinger, efter evne.

Alle mennesker er lige meget værd og skal behandles med respekt, uanset handlinger, religion, etnisk oprindelse, handicap, politisk standpunkt, alder og køn osv.

Der findes ikke håbløse mennesker, men det er et spørgsmål om, at det enkelte menneske kan have sine begrænsninger. Det er derfor vores opgave at hjælpe bedst muligt med at udvikle muligheder for beboere, eller at være behjælpelig efter den enkeltes behov. Har vores beboere behov for ekstra omsorg og pleje er det det, der kommer i fokus hos os.

Har vores beboere specielle ønsker om aktiviteter, mener vi, at de får en mere velfungerende hverdag, ved så vidt muligt at efterkomme disse ønsker.

Værdigrundlag Og Overordnet Målsætning Lionslund

Tæt samarbejde med pårørende

Vi kan lide at have et tæt forhold til vores beboers pårørende, da det kan give en større forståelse af vores beboeres adfærd og behov.

Overordnede strategier

Lionslund er et stærkt fællesskab, hvor vi slutter ring om vores beboere.  For os er beboeren til en hver tid i centrum.

Det er beboerens livskvalitet, det handler om. Beboeren skal selv kunne bestemme over sit liv. Beboeren skal have oplevelser, samt et hjem de selv har indrettet. Beboeren har traditioner, de selv har været med til at skabe. Beboeren skal føle sig anerkendt, for den de er, og de færdes hjemmevant rundt på Lionslund.  Når beboren får besøg, så har de noget at fortælle om, og noget de har oplevet, som de er stolte af. Det gør os stolte!

For at skabe et godt og indholdsrigt liv for vores beboere, har vi udviklet en stærk faglighed, som vi hele tiden støtter op om, udvikler og styrker gennem supervision, kurser og efteruddannelser.

Vi er meget bevidste om vores faglighed. Vi anerkender hinandens kompetencer, og vi deler gerne med hinanden ved at være hinandens supervisere og sparringspartnere.

Vi har skabt en tydelig organisation kendetegnet ved, at der overalt tænkes i helheder. Vi har udviklet de politikker, der skal stykke denne helhed sammen, og vi har implementeret dem i hvert team. Deres køreplaner laves i respekt for disse helhedsbeslutninger. Vores årshjul er metoden og rammen for at samle helheden for både beboer og medarbejdere.

 Vi sørger for hele tiden og hele vejen rundt at være velinformerede, fordi det sikrer, at vi baserer vores arbejde og vores relationer på fakta. Vi ved at vores beboere har brug for oplevelser, men også stabilitet og gode kontinuerlige rammer. Hos os prioriterer vi derfor optimalt et fast vikarkorps, og vi har et særligt fokus på de fysiske rammer. Her skal æstetisk, et sundt indeklima, et godt bo- og arbejdsmiljø, være i fokus.

Når du kommer ind på Lionslund møder du glade medarbejdere. Vi har et tæt samarbejde på tværs af hele huset med et højt fokus på udvikling, for vi har tillid til hinanden og hinandens arbejde. Vi værner om den åbenhed, vi har skabt. Vi kender hinanden og har tiltro til hinanden. Vi sætter det at være velinformerede højt.

For os er Lionslund en verden, der emmer af glæde, varme, tryghed, omsorg og gejst. Vi er aktive sammen på kryds og tværs i mangeartede aktiviteter. Vi kan lide at være sammen. For os er det at gå på arbejde ganske enkelt sjovt og fagligt udviklende.

Hvordan sætter vi mål for den enkelte borger

Lionslund sætter konkret mål for vores beboere gennem en handlingsplan der bliver fastlagt for et år ad gangen.

Dette sker ved et møde hvor beboer, en evt. værge, en pårørende, kontakt pædagogen, beboers kommunale repræsentant samt en repræsentant fra ledelsen på Lionslund deltager.

Hvordan følger vi op på fastsatte mål, og dokumenterer at vi lever op til denne målsætning

Afdelingerne har ugentlige møder, hvor de ansatte gennemgår alle beboeres udvikling. Alle beboere har en kontaktpædagog, som hver måned drøfter med beboer, om udviklingsplanen skal justeres. Der udarbejdes en handleplan hvert år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandleren, funktionsleder, kontaktperson, beboer og pårørende og evt. værge deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med beboer (og forældremyndigheds-indehaveren) vurdere om beboer fortsat er velanbragt, og om målene i myndighedshandleplanen indfries.

 

Sidst opdateret den 25. marts 2022